Eriplaneering

Iga riigi jaoks on oluline, et ta suudab tarbitava elektri suuremalt jaolt ise toota. Tänaseks on teada, et Eesti lõpetab põlevkivielektri tootmise, mistõttu peame leidma keskkonnasäästlikumaid, aga samas töökindlaid viise, kuidas kasvavat nõudlust elektrienergia järele rahuldada.

Lisaks on Euroopa Liit ja Eesti võtnud lähikümnenditeks väga ambitsioonikad kliimaeesmärgid. Eesti on lubanud, et vähendab aastaks 2030 oma CO2 heitmeid poole võrra ja suurendab roheelektri osakaalu 42 protsendini. Eksperdid on leidnud, et just tuuleenergia on Eestis kõige puhtam ja konkurentsivõimelisem viis, kuidas seda eesmärki täita.

Kuna tuulepark on olulise ruumilise mõjuga ehitis, tuleb sellele parim võimalik asukoht leida omavalitsuse eriplaneeringu kaudu. Saarde vald algataski eriplaneeringu, et selgitada välja, kas, kuhu ja millistel tingimustel on uue tuulepargi arendamine Kilingi-Nõmmest loode suunas võimalik. Eriplaneeringu algatamine ei tähenda seda, et otsus tuulepargi ehitamiseks on juba tehtud, vaid sellega luuakse võimalus koostöös kogukonna, kohaliku omavalitsuse ja arendajatega teemat uurida ja arendada.   

Arendusprojekti võimalik asukohaskeem

Kohaliku omavalitsuse eriplaneering jaotub kahte etappi. Esimeses etapis kaalutakse ja võrreldakse tuulepargi jaoks võimalikke asukohti, et leida neist kõige sobivam. Teises etapis töötatakse välja juba detailsem lahendus, sealhulgas tuulikute arv, kõrgus ja nende paiknemine.

Eriplaneeringuga samal ajal viiakse läbi ka keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH). Selle eesmärk on teada saada, missugune kaudne või vahetu mõju on tuulepargil looduskeskkonnale, inimese tervisele ja heaolule, kultuuripärandile või varale. 

Kuhu oleme jõudnud?

Vald ja arendajad on praeguseks jõudnud Saarde vallas eriplaneeringu esimesse etappi, milles koostatakse planeeringu ja mõjuhindamise lähteseisukohad, mh selgitatakse välja ka see, kuhu on tuulikute püstitamine välistatud. Samuti selgitatakse välja esialgsed olulised keskkonnamõjud ja lepitakse kokku nende mõjude hindamise metoodika.

Tuulepargi jaoks sobivate asukohtade võrdluse tulemusi arutatakse planeeringulahenduse avaliku väljapaneku raames, millele saavad kõik omalt poolt tagasisidet anda ja küsimusi esitada. Esimene etapp kestab prognooside kohaselt 2022. aasta detsembrini. 

Valla ja arendajate eesmärk on Siiraku tuulepargi eriplaneering läbi viia avatult, läbipaistvalt ning kõiki osapooli kaasavalt. Oleme valmis kõigi huvitatud osapooltega suhtlema ning küsimustele ja muredele igal hetkel vastama. Avalikkust ja kohalikku kogukonda on kavas kõigist oma sammudest aegsasti teavitada.  

Nii oluline objekt nagu tuulepark saab sündida vaid valla, kohaliku kogukonna ja arendaja üksmeeles. Seetõttu on oluline, et kõik osapooled säilitaks avatud meele. Saarde vallal on võimalus olla rohepöörde suunanäitajaks kogu ülejäänud Eestile.  

Eriplaneeringu olulisemad verstapostid (I ja II faas)

Planeeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamiskavatsuse koostamine. Esialgsed eksperthinnangud alade sobivusele.

Aprill-juuni 2021

Planeeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek 

Juuni-august 2021

Planeeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik arutelu, muudatuste sisseviimine

September-oktoober 2021

Ametkondadelt ettepanekute küsimine planeeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamiskasvatuse kohta. 

November-detsember 2021

Asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja mõjude hindamise aruande koostamine ning ettepanekute küsimine, muudatuste sisseviimine 

Jaanuar-mai 2021

Asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja mõjude hindamise aruande avalik väljapanek, arvamustele vastamine 

Juuni-august 2021

Asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH aruande avalik arutelu

September 2022

Asukoha eelvaliku otsuse ja KSH aruande lõppvormistamine 

Oktoober 2022

Asukoha eelvaliku ja KSH aruande vastuvõtmine

November 2022